Chrám Chmele a Piva

videogalerie Chrám chmele a piva

Rezervujte si svou prohlídku

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

V měsíci Říjen 2018 máme volných 261 prohlídek

Pokyny pro stánkaře

Chrám Chmele a Piva CZ, p.o.

Nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec

IČO: 287 33 088        

bankovní spojení: 43-8005060287/0100 KB a.s. Žatec

tel./fax: 736 245 511

www.chchp.cz

V Žatci dne 17. 7. 2018

Vážený obchodníku,

Děkujeme Vám za projevený zájem o účast na tradiční Žatecké Dočesné, která se uskuteční v pátek a sobotu

31. 8. – 1. 9. 2018, v Kapucínské klášterní zahradě pouze v sobotu1. 9. 2018.

Z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu o tyto slavnosti jsme nuceni vzhledem k omezené kapacitě náměstí přistoupit k regulaci pronajímané plochy pro umístění prodejních stánků.

Omezení spočívá v menším množství rozmístěných stánků, pečlivém výběru prodejců a zpřísnění dodržování propozic
a následném sankciování.
 

Věnujte prosím pozornost nově vzniklým podmínkám v souvislosti s platbou za stání

Pro zónu VI. (Kapucínská klášterní zahrada) platí tyto podmínky:

  • Poplatek za plochu pro umístění stánku (na 1. 9. 2018) o rozměru 3x3 je 1000 Kč.
  • Poplatek musí být uhrazen nejpozději ke dni27. 8. 2018. Všechny faktury, které nebudou do 27. 8. 2018 řádně zaplacené se stornují a pozbývají na platnosti.
  • Vjezd pro zřízení stánku a zásobování - v sobotu od 7:00 - 9:00 hodin, a to pouze s platným povolením ke vjezdu, vydaným Městským divadlem v Žatci.
  • Mimo tuto dobu není možno vjet vozidlem do areálu slavností ani v areálu vozidlo parkovat.
  • Zásobovací či skladovací vozidlo není povoleno.
  • Parkování vozidel stánkařů bude umožněno na parkovišti vyhrazeném pouze pro stánkaře a pivovary, a to v ulici Vrchlického.

 

Zóna č. VI – Kapucínská klášterní zahrada

·         určena pro stánky s občerstvením s možností čepovat pivo.

·         V tomto prostoru bude umožněn prodej ze stánků, ale vždy pouze jednoprodejní vozidlo pro jednoho prodejce.

 

Vezměte prosím dále na vědomí ostatní důležité pokyny pro zdárný a nekonfliktní průběh konání slavností:
1. V průběhu slavností je zakázáno prodávat hračky plněné výbušným plynem, ostré předměty (např. jakékoli nože), zbraně, či jejich repliky a nápoje ve skleněných obalech.


2. Součástí ceny za stánkový prodej je zajištění jedné přípojky el. proudu dle řádně vyplněné přihlášky do vzdálenosti 50 metrů. Organizátor neodpovídá za případné výpadky způsobené přetížením, je proto možné zajistit si vlastní zdroj elektrické energie. V případě potřeby většího odběru elektrické energie nebo požadovaného příkonu je nutno toto zdůraznit v přihlášce, která je součástí těchto podmínek.  Příkon nad rámec 3.600W je zpoplatněn.

 

  3. Organizátor dále zajistí pitnou vodu a používání WC zdarma. Pitná voda pro prodejce a stánkaře v zóně VI je zajištěna v objektu Kapucínské klášterní zahrady. WC pro obsluhující personál pivovarů, stánkařů a prodejců jsou umístěna ve zděné budově v témže objektu. Všechna uvedená místa jsou vyznačena na mapě, která je součástí programového letáku.


4.Kotvení stanů do podloží pomocí hřebů je zakázáno, jakékoliv kotvení je nutno předem konzultovat s pořadatelem, uvést přesný popis a specifikaci kotvení a vyžádat si písemné povolení od pořadatele. V žádném případě není dovoleno rozebírat či narušovat dlažbu komunikace či chodníků.

 

5. Od roku 2016 se nově nebudou povolenky k vjezdu posílat poštou před konáním slavností, ale budou osobně předány, po domluvě s organizátorem pro zónu VI (Ing. Baštýř  – tel. 736 245 511), v sobotu 1. 9. 2018 od 7:00 – do 9:00 v Kapucínské klášterní zahradě (roh ulice Obránců Míru a ulice Pražská, 438 01 Žatec).

Popis příjezdu do Žatce: Od Loun – ulicí Pražskou, na kruhovém objezdu vjet hned do velkých dřevěných vrat a zaparkovat na vyhrazeném místě, vejít do zahrady, po pravé straně bude označen výdej povolenek ke vjezdu. Ty budou předány a vozidla přeparkovány do ulice Vrchlického, kde bude povolenka ke vjezdu ukázána.


6. Cenu za stánkový prodej je nutno uhradit nejpozději do 27. 8. 2018.  Místo bude přiděleno až po zaplacení poplatku!! V případě nezaplacení poplatku do stanoveného termínu bez případné omluvy je toto nabídnuto jiným zájemcům.


7. Veškeré stánky budou po dobu konání slavností viditelně označeny přiděleným číslem stánku, které bude po zaplacení poplatku za stání spolu s povolením ke vjezdu prodejci osobně předáno při příjezdu na slavnosti v Kapucínské klášterní zahradě.

 

8. Prodejci a stánkaři zodpovídají za správné a výrobcem či distributorem stanovené bezpečnostní doporučení při provozu a zajištění tlakových nádob a hořlavin,  za bezpečnost při jejich instalaci a provozu a za skladování mimo dosah návštěvníků.

9. V případě, že bude v prostoru pronajaté plochy používáno audio-video zařízení, nesmí jeho provozování rušit program na jednotlivých scénách nebo obtěžovat hlukem okolní stánky. Pořadatel má v tomto případě právo požadovat ukončení projekce.


10. Přívod ke stánku musí být proveden třívodičovým kabelem o dostatečném průřezu a nesmí být v rozporu s platnými normami ČSN. Veškeré spotřebiče musí mít platnou revizní zprávu.

 

   Za zvláště hrubé porušení průběhu slavností se považuje :
- parkování vozidel v celém areálu slavností a na místech, kde to není povoleno

- odběr el. proudu v rozporu s vyhláškou a povoleným max. odběrem
- prodej točeného piva na v zóně I., III. IV.
- umístění mimo vymezené místo, či překročení rozměru vymezeného místa
- jakékoli poškozování či znečištění dlažby nebo povrchu
- prodej zboží v rozporu s platným tržním řádem slavností

    V takovém případě bude prodejci okamžitě pořadatelem zakázán prodej a bez nároku na náhradu
    vzniklé škody vykázán městskou policií z areálu slavností!!!

 

Kontakt na pořadatele stánkového prodeje pro zónu VI:

Ing. Ondřej Baštýř
tel.: 736 245 511
e-mail: bastyr@chchp.cz

 

 

© 2010 Chrám chmele a piva Žatec
Všechna práva vyhrazena

Vize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snemVize přestane být snem